Wiadomości

Szczepanów. Ostatnie kazanie bp. Jana Styrny

W bazylice św. Marii Magdaleny i św. Stanisława BM została odprawiona Msza św. żałobna za zmarłego biskupa elbląskiego w przeddzień jego pogrzebu.

Ks. prał. Władysław Pasiut przewodniczył w niedzielę 2 października Mszy św. za śp. bp. Jana Styrnę w przeddzień jego pogrzebu w Elblągu.

W homilii podkreślił że bp Jan często przyjeżdżał do Szczepanowa, z którym był związany od dziecka, poprzez rodzinę pochodzenia, chrzest św. i inne sakramenty, które przyjmował w szczepanowskim kościele.

– W pierwszą niedzielę października, gromadzimy się jak w każdą niedzielę na Eucharystii. Muszę powiedzieć, że jest to niezwykła niedziela dla naszej wspólnoty. Uczestniczymy w Najświętszej Eucharystii sprawowanej za naszego rodaka ks. bp. Jana Styrnę. Przyjeżdżając do swojej parafii czy to z Tarnowa, czy później z Elbląga, stawał tu przy ołtarzu, sprawował Mszę świętą i głosił kazania. Chętnie Go słuchaliśmy, bo był jednym z nas, i mówił do nas może nieraz o trudnych sprawach życia, ale mówił prostym językiem, zrozumiałym dla każdego z nas. I dziś bp Jan też jest z nami w tajemnicy świętych obcowania, a naszym oczom widoczny jest tylko na zdjęciu, przepasanym kirem. Spójrzmy, na jego zdjęcie, jakże jest radosne, bo takim był, zawsze uśmiechnięty i radosny, pełny empatii do drugiego człowieka. I właśnie On poprzez to zdjęcia przemawia dziś do nas – mówił ks. Pasiut.

Przypomniał biografię zmarłego biskupa podkreślając jego duszpasterską aktywność w różnych wymiarach życia Kościoła.

– Aby jeszcze bardziej przybliżyć nam osobę Księdza Biskupa, spójrzmy na życie dzisiejszego kaznodziei chociażby w telegraficznym skrócie. Ksiądz biskup Jan był jednym z dziesięciorga dzieci urodzonych w małżeństwie Anny i Władysława Styrny, mieszkających w Przyborowie, i tam w domu rodzinnym urodził się 25 stycznia 1941roku. W tym czasie cały Przyborów przynależał do parafii św. Marii Magdaleny i św. Stanisława BM w Szczepanowie. To właśnie tutaj przy tej chrzcielnicy został ochrzczony 9.02.1941 roku. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Przyborowie, następnie do IV Liceum w Tarnowie Mościcach, a po maturze wstąpił do WSD w Tarnowie. Po ukończeniu tychże studiów 28 stycznia 1965 roku przyjął święcenia diakonatu. Pół roku później,27 czerwca 1965 roku przyjął sakrament kapłaństwa.

Kilka dni później w rodzinnej parafii w sanktuarium św. Stanisława BM w Szczepanowie przeżywał swoje prymicje. Był wikariuszem w Nowym Wiśniczu, Krynicy Górskiej, Mielcu. W pracy duszpasterskiej na kolejnych parafiach odznaczał się gorliwością kapłańską i zdolnościami, dlatego ówczesny biskup tarnowski Jerzy Ablewicz, skierował Go na dalsze studia. Odbył studia z teologii pastoralnej na KUL, uzyskując stopień naukowy doktora teologii. W latach 1978-80 pracował jako duszpasterz pracowników polskich w NRD, w diecezji Berlin. Po powrocie z zagranicy, w latach 1980 – 82 był wykładowcą w Instytucie Studiów nad Rodziną w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Seminarium Duchownym w Tarnowie. A w latach (1982-1991) pracował jako proboszcz i dziekan w Bieczu. W tym czasie, był członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego.

22 czerwca 1991 Ojciec święty Jan Paweł II mianował Go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Święcenia biskupie otrzymał 28 lipca 1991 w katedrze tarnowskiej . Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „In nomine Domini” (W imię Pana). Tu, w szczepanowskim kościele, przeżywał również swoje biskupie prymicje. Przez 12 lat był biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. W roku 750 rocznicy kanonizacji św. Stanisława BM, 2 sierpnia 2003 roku, decyzją papieża Jana Pawła II, został przeniesiony na urząd biskupa diecezjalnego diecezji elbląskiej. Ingres do katedry odbył 23 sierpnia 2003 roku. Przez 10 lat był biskupem diecezjalnym elbląskim.

W październiku 2013 ze względu na stan zdrowia złożył rezygnację ze sprawowanego urzędu, ale jeszcze przez rok pełnił rolę administratora diecezji elbląskiej. Papież Franciszek przyjął rezygnację dopiero 10 maja 2014. Od 28 maja 2014 rezydował w Elblągu jako biskup senior. Piastował ponadto funkcję delegata KEP ds. duszpasterstwa rolników (2001-2011). Zmarł w minioną środę 28 września 2022 w Elblągu – mówił kustosz szczepanowskiego sanktuarium wyrażając wdzięczność pod adresem zmarłego biskupa.

 

– Spoglądając na zdjęcie biskupa Jana, przepasane czarnym kirem, widzimy dopełniony czas, jego myśli, mowy i postępowania, a pełni nadziei, wiary i miłości, dziękujemy Bogu za jego spełnione życie, za ofiarną posługę w Kościele, jako kapłana, i jako biskupa przez 31 lat. Dziękujemy za głoszone słowo Boże, z którym nastawał w porę i nie porę, kiedy trzeba wykazywał błąd, oraz podnosił na duchu i pocieszał. Dzisiaj po raz ostatni głosi nam kazanie, tym razem jest ono bez słów, a jedynym pouczeniem jakie nam pozostawia, jest świadectwo przemijalności, dopłynięcia do brzegu jednego życia, aby rozpocząć drugie, tym razem wieczne. Księże Biskupie Janie! Pozostajesz w swojej elbląskiej diecezji i w katedrze. My, jako twoi rodacy, pozostajemy tutaj w twojej rodzinnej parafii, by przy tym ołtarzu wznosić do Boga błagalną prośbę: „Niech aniołowie zawiodą Cię do raju”, ponieważ zasłużyłeś na to miejsce, gdyż nie żyłeś dla siebie, lecz dla Pana i w życiu i śmierci należałeś do Pana – mówił ks. Pasiut.

Kustosz sanktuarium, przedstawiciele parafii, a także duchowieństwa udali się 3 października na uroczystości pogrzebowe do Elbląga.

foto: Wojciech Urbański

KS. ZBIGNIEW WIELGOSZ