Stowarzyszenie krzewienia kultu Św. Stanisława BM

Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Stanisława BM i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej


Od stycznia 2005 r. przy naszej parafii rozpoczęło działalność „Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Stanisława BM i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej”.

Inicjatorem i założycielem tej organizacji jest ks. Prałat Władysław Pasiut, który oddał się całkowicie idei rozpropagowywania Szczepanowa i kultu Św. Stanisława.

W październiku 2004 roku poddał myśl założenia Stowarzyszenia, zorganizował spotkanie, na które przybyło 36 osób i które jednogłośnie podjęły chęć współpracy. Przystąpiono więc do opracowania wniosku o rejestrację. Należało przygotować również projekt statutu.

Zależało nam na tym, by jeszcze w 2004 roku doszło do zarejestrowania w sądzie Stowarzyszenia, gdyż dopiero po roku jego istnienia będziemy mogli ubiegać się o fundusze na jego działalność.
Obecne bowiem przepisy pozwalają odliczać odpisy podatkowe tylko na organizacje zarejestrowane w sądzie.

Ks. Proboszcz dwoił się i troił wraz z kilkoma osobami zorientowanymi w prawie i administracji – by właściwie i zgodnie z wymogami przygotować wniosek i szybko go złożyć w Sądzie w Krakowie.
Zgoda i zatwierdzenie wniosku trwa zazwyczaj pół roku, myśmy otrzymali ją już w dniu 24 XII 2004 roku tj. w Wigilię!!!

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane, obecnie liczy 36 osób. Cele Stowarzyszenia, to 20 punktów zgodnych z jego nazwą, to zachęta do dalszych pomysłów i działania na rzecz Ziemi szczepanowskiej jej mieszkańców i kultu św. Stanisława. Dużo jest jeszcze pracy by podnieść standard Sanktuarium i zaplecze dla pielgrzymów, muzeum regionalne, wydawanie i kolportaż czasopism i pamiątek, organizacja imprez kulturalno – oświatowych, opieka i pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowaniu wolnego czasu itp.

Jeden człowiek niewiele może, lecz gdy ma do pomocy chętnych, może coś pozytywnego po nas zostanie.


 

Celem Stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań:

· Krzewienie kultu Świętego  Stanisława BM rodaka Szczepanowskiego Patrona Polski i ładu społecznego oraz ochrona dziedzictwa kulturowego ziemi Szczepanowskiej.

· Popularyzacja wiedzy o świętym męczenniku i historii Szczepanowa oraz miejscach jego kultu.

· Wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć badawczych, naukowych, konserwatorskich i kulturalnych związanych z przeszłością obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie ziemi Szczepanowskiej.

· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz, rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

· Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej, kolportażowej w zakresie promowania ziemi Szczepanowskiej.

· Wspieranie i promocja inicjatyw społecznych zakresie kultury, oświaty, ekologii, sportu i rekreacji.

· Podejmowanie działań a rzecz środowiska niepełnosprawnych i jego integracji.

· Aktywne przeciwdziałanie wszelkim formom  uzależnień w szczególności alkoholizmowi, nikotynizmowi i narkomanii.

· Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich, inicjowanie i organizowanie prac społecznych mieszkańców, organizowanie różnych form opieki społecznej i pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców.

· Organizowanie pomocy moralnej, prawnej i materialnej rodzinom, a zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom, rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne, bezrobotnym i osobom potrzebującym pomocy.

Celem stowarzyszenia jest praca na rzecz społeczeństwa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Sprawozdania

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań merytorycznych ze swojej działalności oraz podawania ich do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

————————————————————-

Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Stanisława BM i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z ustawą publikuje swoje sprawozdania:

 


Ludzie Stowarzyszenia

Zarząd

Prezes Stowarzyszenia – Ks. Władysław Pasiut
I wice prezesem – Kazimiera Glonek z Mokrzysk
II wice prezesem – Andrzej Mularz z Łęk
Sekretarz i skarbnik – Krzysztof Bogusz ze Sterkowca
Członek Zarządu – Krzysztof Wszołęk ze Sterkowca

Komisja Rewizyjna:
– przewodniczący – Krzysztof Gawor z Łęk
– sekretarz – Marta Gładki z Mokrzysk
– członek komisji rewizyjnej – Marian Czarnik z Wokowic


Przekaż 1 %

Szanowni Państwo!

Każdy z nas jest zobowiązany do płacenia podatków od własnych dochodów. Cieszymy się, że od niedawna mamy możliwość podzielenia się tym podatkiem z organizacjami, które posiadają  status organizacji pożytku publicznego, przekazując na ich działalność 1 % swojego podatku. Od stycznia 2008 Ministerstwo Finansów uprościło dotychczasowe zasady przekazywania 1% podatku.

“Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Stanisława BM i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej”, działające od października 2004 roku w Szczepanowie – miejscu narodzin Św. Stanisława BM, jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do rejestru sądowego w Krakowie pod nr 0000224641. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego może ono przyjąć przekazany przez darczyńców 1% podatku.

Dlatego też zwracamy się do Was, Szanowni Państwo, z gorącą prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na cele pożytku publicznego realizowane przez nasze Stowarzyszenie.

Otrzymane od Was pieniądze Stowarzyszenie wykorzysta na:
– sprawowanie opieki nad obiektami zabytkowymi, na ich renowację i konserwację;
– działalność charytatywną (pomoc rodzinom, dzieciom i osobom w trudnej sytuacji życiowej);
– organizację imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

Jeżeli zdecydujecie sie przekazać część swojego podatku na Stowarzyszenie powinniście w formularzu podatkowym PIT w rubryce “P” “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisać:
– nazwę stowarzyszenia –
“Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Stanisława BM i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej”;
– nr KRS stowarzyszenia –
0000224641.

Dotyczy to tylko formularzy PIT 36 i PIT 37.

Uwaga!
– Formularz PIT 36 wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą lub pracujące za granicą.
– Formularz PIT 37 wypełniają osoby fizyczne.

Za wszelką życzliwość i dotychczasową pomoc, a szczególnie za przekazanie 1% podatku składam serdeczne “Bóg zapłać!”

Ks. Władysław Pasiut
Prezes Stowarzyszenia

————————————————————-

Dodatkowe informacje nt. 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego

www.jedenprocent.pl/ – Przekaż 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

www.pozytek.gov.pl/1,podatku,na,rzecz,OPP,465.html -Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej