St. Stanislaus

St. Stanislausobraz

(1030 – 1079)

———————————–

Baát cöů ai ńoďc lňch söű cuűa Ńoâng AÂu ńeŕu phaűi bieát ńeán teân Stanislaus, vň giaům muďc thaůnh thieän nhöng bi thöông cuűa giaůo phaän Krakow. Cuřng vôůi caůc Thaůnh Toâma More vař Toâma Becket, ngaři thöôřng ńöôďc nhôů ńeán vě söď choáng ńoái quyeát lieät cuűa ngaři ńoái vôůi moät chính phuű hung baďo vař baát chính thôři aáy.

Thaůnh Stanislaus sinh trong moät gia ńěnh quyů toäc ôű Szczepanow gaŕn Krakow. Ngaři theo hoďc caůc tröôřng Coâng Giaůo ôű Gniezno, sau ńoů ôű thuű ńoâ Ba Lan, vař ôű Baleâ. Ngaři ńöôďc thuď phong linh muďc ôű Gnesen vař ńöôďc boĺ nhieäm lařm toĺng phoů teá vař ngöôři thuyeát giaůo cuűa Ńöůc Giaům Muďc Krakow, lař nôi taři huřng bieän vař göông maău cuűa ngaři ńaő giuůp nhieŕu ngöôři thöďc söď hoaůn caűi ńôři soáng, trong ńoů coů caű hařng giaůo só. Ngaři trôű thařnh giaům muďc cuűa Krakow naęm 1072.

Trong cuoäc vieăn chinh choáng vôůi Ńaďi Ńeá Duchy cuűa Kiev, Ńöůc Stanislaus bň dính líu ńeán těnh hěnh chính trň ôű Ba Lan. Noĺi tieáng lař ngöôři thaúng thaén, ngaři taán coâng nhöőng hařnh ńoäng xaáu xa cuűa vua vař ngöôři daân, nhaát lař caůc cuoäc chieán baát chính cuőng nhö caůc hařnh ńoäng voâ luaân cuűa Vua Boleslaus II vě oâng ńaő cöôůp vôď cuűa moät nhař quyů toäc.

Luůc ńaŕu nhař vua töď yů xin loăi vař bařy toű söď aęn naęn saům hoái, nhöng sau ńoů laďi trôű veŕ con ńöôřng cuő. Ńöůc Stanislaus tieáp tuďc coâng khai choáng ńoái baát keĺ nhöőng haęm doďa veŕ toäi phaűn quoác vař töű hěnh. Sau cuřng ngaři ńaő ra vaď tuyeät thoâng nhař vua vař töř choái cöű hařnh Thaůnh Leă moăi khi coů söď hieän dieän cuűa oâng. Ńieân leân vě töůc giaän, nhař vua ra leänh quaân lính haď saůt vň giaům muďc. Khi binh lính töř choái khoâng tuaân phuďc, chính tay oâng ńaő gieát Ńöůc Stanislaus trong khi ngaři cöű hařnh Thaůnh Leă trong moät nhař nguyeän ôű ngoaďi oâ thařnh phoá.

Ńöůc Stanislaus lař bieĺu hieäu cuűa tinh thaŕn daân toäc Ba Lan. Ngaři ńöôďc Ńöůc Giaůo Hoařng Innoâcenteâ IV phong thaůnh naęm 1253 vař ńöôďc ńaët lařm quan thaŕy chính thöůc cuűa Krakow.

Lôři Bařn
Thaůnh Gioan Taĺy Giaű, Toâma Becket, Toâma More vař Stanislaus lař moät vaři ngoân söů daům toá giaůc söď thoái naůt cuűa nhöőng ngöôři coů ńňa vň. Caůc ngaři ńaő theo chaân Ńöůc Gieâsu Kitoâ, lař ngöôři vaďch ra söď sa ńoďa luaân lyů cuűa caůc nhař laőnh ńaďo toân giaůo thôři aáy. Ńoů lař moät coâng vieäc ńaŕy nguy hieĺm ńoři hoűi söď can ńaűm soáng chöůng nhaân cho Tin Möřng.

Lôři Trích
“Nhöőng ngöôři khao khaůt muoán coů quyeŕn bính ńeĺ coů theĺ aůp ńaët luaät leä, meänh leänh vař kieĺm soaůt ngöôři khaůc, thě chính hoď lař nhöőng ngöôři soáng voâ kyű luaät vař khoâng kieŕm cheá” (Thaůnh Toâma More, Moät Ńoái Thoaďi Veŕ Söď Tieän Nghi).

(Trích Göông Thaůnh Nhaân – ns Ngöôři Tín Höőu online)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *